Jaarrekeningen

FJM Accountancy & Belastingadvies

IB PLus jaarstukken

Niet elke ondernemer is verplicht een jaarrekening op te maken. Voor de veelal wat kleinere IB Ondernemers kunnen we soms volstaan met een uitgeklede variant van de jaarrekening, de zogenaamde IB Plus jaarstukken. Deze Jaarstukken bestaan uit een balans en winst- en verliesrekening en een summiere toelichting.

Jaarrekeningen zijn wettelijk verplicht voor ondernemers met een BV.  IB-ondernemers hoeven meestal alleen een jaarrekening indien zij extern gefinancierd zijn en de kredietverstrekker daarom vraagt. Uiteraard geeft een jaarrekening ook meer informatie dan de IB Plus Jaarstukken, dus ook vanuit het inzicht voor de ondernemer kan het gewenst zijn om een meer uitgebreide jaarrekening op te (laten) stellen.

Onderneming BV-Vorm

Voor ondernemers die hun onderneming in de BV-vorm uitoefenen gelden de regels van BW 2 Titel 9. Hierin staan voorschriften voor de jaarrekening van onder andere besloten vennootschappen. Concreet betekent dit dat besloten vennootschappen niet voldoende hebben aan de zogenaamde IB Plus jaarstukken, maar een uitgebreidere jaarrekening op moeten (laten) stellen.

Voor besloten vennootschappen is de keuze er echter niet. Het achterwege laten van het (laten) opstellen van een jaarrekening voor een BV kan namelijk verregaande gevolgen hebben voor de directie. Zo zou een curator in het geval van een faillissement kunnen stellen dat de directie haar taken niet naar behoren heeft vervuld en deze hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen voor de schulden van de BV (artikel 2:248 BW).

IB plus jaarrekeningen

Voor eenmanszaken / zzp-ers en VOF’s kunnen wij de jaarcijfers opstellen in de vorm van IB Plus jaarstukken. De jaarstukken bevatten een balans en winst- en verliesrekening en een summiere specificatie van de winst- en verliesrekening. Deze jaarstukken worden als bijlage aan de aangifte Inkomstenbelasting gevoegd.  Deze jaarstukken bevatten minder informatie dan een jaarrekening, maar volstaan voor de jaarlijks in te dienen aangifte inkomstenbelasting. Wanneer de ondernemer zijn jaarstukken jaarlijks ook bij de bank moet inleveren vanwege een financiering dan kan het zo zijn dat dit voor de bank onvoldoende is. In dat geval zal alsnog een volledige jaarrekening opgesteld moeten worden. Voor besloten vennootschappen volstaat deze vorm niet. Op grond van de wettelijke regels van BW 2 Titel 9 kan de besloten vennootschap niet volstaan met IB Plus Jaarstukken, maar moet zij een jaarrekening opstellen.

Jaarrekening werkmaatschappij BV

Een werkmaatschappij is een BV waarin de ondernemersactiviteiten, oftewel jouw dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden. Van hieruit stuur je jouw facturen, ontvang je de inkomsten en betaal je de kosten. Hierin vindt dus de dagelijkse bedrijfsvoering plaats. Met deze BV ga je ook alle risicovolle verplichtingen aan.  Op grond van BW 2 Titel 9 moet een besloten vennootschap een jaarrekening opstellen die voldoet aan de regels die hierin gesteld zijn. Naast de balans en de winst- en verliesrekening bevat deze jaarrekening ook de waarderingsgrondslagen en een uitgebreide toelichting op de posten in de balans en de winst- en verliesrekening. Bij deze jaarrekening zal ook een samenstellingsverklaring van de accountant worden toegevoegd.

Jaarrekening Holding BV

De betekenis van een holding (ook wel bekend als holding company, holding bedrijf, houdstermaatschappij of beheer bv) luidt: een vennootschap die in de hiërarchie gezien wordt als de hoogste maatschappij binnen een groep van maatschappijen. Dit wil zeggen dat een holding BV in feite de baas is van alle andere BV’s die onder de holding hangen. Ook voor de holding BV zal een jaarrekening volgens BW 2 Titel 9 opgesteld moeten worden. Naast de jaarrekening van de holding BV (vaak de enkelvoudige jaarrekening genoemd) moet de holding BV vaak ook een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Onder consolideren verstaan we het bij elkaar optellen van verschillende enkelvoudige jaarrekeningen van de holding bv en de verschillende dochterondernemingen (de werkmaatschappijen). In een dergelijke jaarrekening worden de cijfers van de verschillende ‘dochters’ samengevoegd en gepresenteerd als die van één bedrijf.

Advies

Goed Goed advies is onontbeerlijk voor het succes van een onderneming. Het bundelen van bedrijfskundige kennis met actuele data in de administratie kan krachtige adviezen opleveren om kansen te verzilveren of risico’s het hoofd te bieden.